عزیزم چه زیبـا اجـرا میکنی

خط بــه خط تمــام 

"گفته هــایم را"

"خواسته هایم را"

امـــــــــا

 

بـرای دیگری

 

 

 

شبهایم درد دارد

 

وقتی ندانم چراغ اتاقش را

کدامین دست خاموش میکند

 

 

هــــوای مــردن

بیــخ گـــوش من است

همانجایی که روزی

"رد نفسهای تو بود"

 

 

 

 

 

 

 

دیگر صاف راه نمیروم

مهم نیست بگویند:دیگر سالم نیست

مهم اینست که

تــــو

میدانی

غم نبودنت کمرم را خم کرد

 

 

امشب باز هم پستچی پیر محله ما نیامد

یا باید محله مان را عوض کنیم

یا پستچی را

تو هر روز برایم نامه مینویسی

 

مـــگــه نــــــــه؟؟